Оценка на състоянието и диагностика на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски”


Повече от 65 години Remmers е стабилно развиващо се фамилно предприятие, водещо в производството на продукти в областта на строителната химия и защитата на дърво, предприятие вярно на традициите и с поглед към бъдещето. В системи, определящи стандартите за технология и качество на пазара се предлагат премиум продукти и компетентен сервиз. Remmers е компания, която отдавна работи по съхраняване на културно-исторически архитектурни паметници и е водеща в сектора. Това е доказано на множеството световно известни референтни обекти. Успехът се основава на приложението на разработени конкретно за всеки паметник продуктови системи. Следва се принципът да не се препоръчва стереотипното прилагане на универсални масови продукти, тъй като те не винаги са подходящи, а да се търсят индивидуални решения на проблемите според състоянието и нуждите на паметника - вида на материалите, степента на изветряне и др. показатели. Прецизните проучвания и анализи на паметниците на културата са наложителни преди техния ремонт, консервация и реставрация. Опазването на ценностите на недвижимото културно наследство е „кралската класа” в бранша. Remmers Fachplanung е фирма за специализирано проектиране, която възниква в процеса на работа, преди повече от четири десетилетия. Екипът от експерти, дава инженерни решения за всеки конкретен обект. Така възникват концепциите при ремонта и съхранението на световни паметници на културата.  Единствено по рода си в случая е, че от една страна си взаимодействат изключително модерни аналитични методи, а от друга страна е материалното обезпечение на самата концепция. При работата не се определя само най-подходящ продукт (материал), който оптимално да изпълнява поставените изисквания, а този продукт се модифицира така, че да се реши специфичният за обекта проблем. Специализираното проектиране Remmers Fachplanung е в професионален контакт с водещи специалисти в областта, с които по всяко време има обмен на информация. Международната мрежа от специалисти дава  възможност за осъществяване на комплексни решения и мащабни проекти.

Важен партньор на Remmers Fachplanung в анализа на строителните материали е Bernhard Remmers Institut für Analytik, съкратено BRIfA. При паметници на културата всяко проектиране, концепция и реализация на ремонтни и консервационно-реставрационни проекти се предхожда от задълбочен научен анализ на "състоянието". По тази причина BRIfA е партньор в областта на лабораторното тестване на взети проби от материали и строителни субстанции. Независимата лаборатория Bernhard Remmers Institut für Analytik (BRIfA) произхожда от Централната лаборатория за анализи на Remmers, която има над 35 години опит, в областта на аналитичното изследване на строителни материали. Институтът е акредитиран в съответствие с DIN EN ISO 17025 като изпитвателна лаборатория за химически и физически тестове на бетон, бетонови изделия, тухли, естествен камък, бои и покрития и др. строителни материали (Акредитация № D-PL-20117-01). Всички сътрудници са не само изключително висококвалифицирани, но са и специалисти в съответната област. За различните методи на изследване при различните материали има екипи със съответна компетентност за постигане на най-високо качество и точен анализ.

Въз основа на предварително съгласувана програма през месец май 2015 г., в София пристигнаха специалисти от Remmers Fachplanung и бяха извършени проучвателни работи в катедралата „Св. Александър Невски”.

От предоставените оригинални чертежи на арх. Александър Померанцев, бяха избрани оси и различни нива, по които се извадиха пробни ядки от Патриаршеската катедрала. Извадените ядки специално опаковани с оглед съхраняване на параметрите при вземането, бяха транспортирани до Германия. Remmers Fachplanung възложи изследване на пробните ядки на акредитирания институт Bernhard Remmers Institut für Analytik (BRIfA), разполагащ с най-съвременно лабораторно оборудване. В резултат на извършената работа има изготвени доклади. Протоколирани са резултатите от химически анализи, солеви анализи, атомна абсорбционна спектроскопия, рентгенови изследвания, ултразвукови замервания и др., изготвени във вид на Доклад от изследвания на Bernhard Remmers Institut für Analytik (BRIfA). Изследванията и резултатите носят съответните атрибути и печати на акредитирания институт. Въз основа на изследванията на BRIfA има изготвен Диагностичен доклад от Remmers Fachplanung с изводи и препоръки относно необходимите правилни мерки за ремонт и съхранение (почистване, консервационно-реставрационни мероприятия и хидроизолация) на катедралата, която е емблематична за София и за България.<- Back to: Новини и статии